Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden bij Verkopen op Afstand door een Consument

 

BVBA Chocolaterie Hannes D’Heedene

Kerkplein 12-14
8540 Deerlijk
+32 (0)56 123 025

BTW BE 0646.838.461

 

Artikel 1. Algemeen

De webshop van Chocolaterie Hannes D’Heedene (“de Verkoper”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online en op afstand aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling, geplaatst voor privédoeleinden door een natuurlijk persoon (“Klant”).

De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een Bestelling, de aanvaarding ervan door de Verkoper en de betaling daarvan.

De woordelijke weergave van de producten en de daaraan verbonden prijs vormen het Aanbod.

 

Artikel 2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Leverings-, reservatie- administratieve, of enige andere kosten worden apart vermeld en toegevoegd aan de totale prijs.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3. Bestellingen

Ondanks het feit dat de online catalogus van de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Vergissingen of fouten in de online catalogus binden de Verkoper niet. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële-, zet- of drukfouten.

Het Aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. De Verkoper houdt zich het recht voor om het Aanbod te wijzigen, dan wel in te trekken. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De Verkoper is steeds gerechtigd een Bestelling te weigeren.

 

Artikel 4. Betaling

Een Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of betaling per kredietkaart als betaalwijzen.

De rekening van De Verkoper moet steeds gecrediteerd zijn met de volledige prijs van de Bestelling vooraleer deze wordt verzonden.

 

Artikel 5. Levering, risico en uitvoering

De Levering geschiedt door fysieke ontvangst van de goederen door de Klant of een door hem aangewezen derde. Levertijden worden hierna op indicatieve en niet-bindende wijze weergegeven:

Levering binnen de 5 dagen, met uitzondering van onderlinge overeenkomst.

Elke zichtbare beschadiging, manifeste vertraging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Verkoper en in ieder geval binnen de 24 uur. De Verkoper geeft aan de melding een passend gevolg mits voorlegging van geloofwaardig en schriftelijk bewijs van de tekortkoming door de Klant en rekening houdende met de graad van ernst van de tekortkoming.

Het risico voor verlies, diefstal of beschadiging gaat over op de Klant vanaf de Levering, tenzij de Levering gebeurt door een vervoerder die handelt in opdracht van de Klant. In dat geval gaat het risico over op het moment van de terbeschikkingstelling van de producten aan de vervoerder.

 

Artikel 6. Eigendom

De producten vervat in de bestelling, blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige verkoopprijs inclusief bijkomende kosten niet is voldaan.

 

Artikel 7. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van de rechten waarover de Verkoper naar gemeen recht zou beschikken, beschikt deze laatste ingeval van niet-betaling door de Klant over het recht om vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege een intrest van 15% per maand op de totale prijs van de Bestelling aan te rekenen.

De Verkoper beschikt tevens over een revindicatierecht over de aangekochte goederen.

 

Artikel 8. Privacyverklaring

Gegevens verkrijgt de Verkoper:

 

  1. Rechtstreeks van de Klant, m.n. naam, voornaam, adres, en geboortedatum, betaalinformatie, gegevens die nodig zijn om een account te creëren.
  2. Door het gebruik van de webshop, m.n. vaak bestelde producten en productvoorkeuren, vaak gezochte producten en de wijze van doorverwijzing naar de webshop.

Voor enige vragen omtrent de verwerking van gegevens van de Klant kan de Klant steeds contact opnemen met de Verkoper. Deze persoonsgegevens worden voornamelijk voor commerciële doeleinden verzameld, teneinde een betere klantenservice te verlenen en een gepersonaliseerd Aanbod te formuleren. Persoonsgegevens worden ook intern gebruikt om te achterhalen hoe de service beleefd wordt, en hoe deze te verbeteren teneinde te zorgen voor een betere gebruikservaring bij het bezoek aan de webshop. De Klant heeft steeds het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De verstrekte gegevens zijn evenwel noodzakelijk om een bestelling op de webshop te plaatsen. De verstrekte of verkregen gegevens worden niet verkocht, noch op andere wijze verstrekt of kennisgegeven aan derden De gegevens worden voor de duur van de service verwerkt en voor een periode van één jaar na het plaatsen van de Bestelling.

Door het plaatsen van een Bestelling bij de webshop gaat de Klant akkoord met de verwerking en opslag van persoonsgegevens onder 1) verkregen. De Klant aanvaardt en erkent tevens dat de gegevens opgesomd onder 2) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verkoper, m.n. het verbeteren van haar gebruiksinfrastructuur.

 

De verstrekte en verzamelde gegevens worden verder gebruikt om:

- potentieel illegale activiteiten te vermijden;

- deze Voorwaarden af te dwingen;

- de Klant op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze sector en commerciële promoties;

- elk ander doeleinde dat verenigbaar is met de hierboven genoemde doeleinden;

- enig ander doeleinde mits toestemming van de Klant.

De Klant heeft steeds recht:

- op toegang tot, verbetering of verwijdering van zijn gegevens;

- om deze gegevens op eenvoudig verzoek op een machineleesbare en gangbare vorm op te vragen;

- om de verwerking van gegevens te beperken of ertegen bezwaar te maken.

 

De Klant kan steeds zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken door een e-mail te sturen naar hdchocolate@outlook.com waarna de gegevens die op basis van zijn toestemming verkregen en/of verzameld zijn onverwijld verwijderd worden. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van zijn toestemming. Klachten omtrent het privacybeleid van de Verkoper bij het gebruik van haar webshop kunt u steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Artikel 9. Nietigheid – geen afstand

De ongeldigheid, onwettigheid of nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden tast de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen niet aan.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 10. Wijzigbaarheid van deze Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 11. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De rechtbank van koophandel Oost-Vlaanderen, afdeling Gent is exclusief bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Artikel 12. Taal

Deze Voorwaarden werden geschreven in de Nederlandse en Engelse taal. Bij tegenstrijdigheid tussen beide taalversies heeft de Nederlandse versie voorrang.

 

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan deze zich wenden tot: